zo dňa 23.9.2009


ZÁPISNICA

Zo stretnutia predstavenstva

občianskeho združenia Asociácia študentov špeciálnej pedagogiky

zo dňa 23. 9. 2009

Prítomní:

Vladimíra Kašperová, Michal Gabarík, Tomáš Slovák,

Program:

1.      Otvorenie

2.      Diskusia o smerovaní združenia

3.      Záver

Zápisnicu zo stretnutia vykonal Tomáš Slovák

1.      Stretnutie otvoril Michal Gabarík. S potešením oznámil, že aj do ďalšieho akademického roka si prajeme veľa úspechov.

2.      V druhom bode stretnutia sme diskutovali o niekoľkých nápadoch, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť smerovanie AŠŠP v budúcnosti, aby boli plnené záväzky uvedené v stanovách o.z.. Boli to tieto témy:

a.      získať kandidátov do volebnej komisie

b.      osloviť a získať kandidátov do AS UK

c.       získať a doplniť ľudí na kurz mediátorstva, ktorý ponúkla Dr. Lopúchová

d.      propagovať AŠŠP medzi prvákmi a druhákmi formou plagátov + organizácioiu stretnutia

e.       dokončiť pracovné listy

f.       zorganizovať stretnutie členov AŠŠP

g.      zorganizovať tematickú výstavu prác detí s postihnutím na fakulte

h.      zorganizovať kurz z ponuky Dr. Gavendovej (zopakovať kurz krízovej intervencie, vybrať nový kurz z jej ponuky)

i.        zvoliť niekoho, kto sa bude starať o webovú stránku

j.        napísať mail školám pre získanie výtvarných diel k výstave, pre prípadnú spoluprácu

k.      zorganizovať exkurziu (pozn. prerokovať na stretnutí)

l.        monitorovanie konania sa odborných konferencií

m.    osloviť o.z. Drahuškovo pre spoluprácu

n.      osloviť niekoho z pedagógov na KŠP pre spoluprácu

o.      zorganizovať DVDkinovečer

p.      prerokovať myšlienku prof. Vančovej o zorganizovaní branného dňa pre katedru ŠP tak zamestnancov ako aj študentov

3.      na záver boli rozdelené niektoré úlohy a stretnutie sa skončilo

V Bratislave dňa 23. 9. 2009