StanovySTANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Asociácia študentov špeciálnej pedagogiky, o. z.

 

Asociácia študentov špeciálnej pedagogiky, o. z. je dobrovoľným združením univerzitných študentov špeciálnej pedagogiky v Slovenskej republike, podľa zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.      Zakladané združenie má názov: „Asociácia študentov špeciálnej pedagogiky, o. z.“ oficiálna skratka je AŠŠP o. z.

2.      Sídlom združenia je Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava, (pri katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského).

3.      Združenie je právnickou osobou, jedná svojím menom a nesie zodpovednosť za svoje záväzky.

4.      Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

 

 

Čl. 2

Ciele činnosti združenia

Cieľom združenia je:

1.      hájiť záujmy svojich členov súvisiace so štúdiom oboru špeciálnej pedagogiky. Združenie svojim členom umožňuje účinnejšie presadzovať svoje potreby a požiadavky s účelom zvýšiť úroveň vedomostí členov z oblasti špeciálnej pedagogiky a skvalitniť jej štúdium.

2.      spoločné stretávanie sa študentov a sympatizantov špeciálnej pedagogiky primárne študujúcich na Univerzite Komenského v Bratislave, s cieľom obohatiť sa o nové a praktické poznatky zo špeciálnej pedagogiky a súvzťažných oborov.

3.      poskytovať priestor pre štúdium vo voľnom čase, diskusie a rozvoj osobnosti členov.

 

Čl. 3

Prostriedky dosahovania cieľa

1.      Vzájomná výmena praktických skúseností.

2.      Diskusie.

3.      Štúdium odbornej literatúry.

4.      Odborné prednášky členov alebo prizvaných odborníkov.

5.      Sprostredkovávanie poznávania nových dimenzií špeciálnej pedagogiky.

6.      Výmena informácií a vzájomná pomoc pri získavaní praxe.

7.      Organizovanie kurzov na objednávku.

8.      Organizovanie aktivít sprostredkujúcich nové vedomosti, prípadne osvetu v oblasti práce s jednotlivcami s postihnutím.

9.      Návštevy inštitúcií ponúkajúcich nové, alternatívne spôsoby rehabilitácie jednotlivcov s postihnutím.

10.  Vzájomná spolupráca so špeciálnymi školami a školami a zariadeniami pre jednotlivcov so zdravotným postihnutím.

11.  Vzájomná spolupráca so združeniami, asociáciami a organizáciami pracujúcimi v oblasti špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, psychológie a medicíny, a pod.

12.  Tvorba a realizácia projektov pre rozvoj a zvyšovanie kvality štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave.

13.  Tvorba a realizácia projektov pre pomoc a podporu jednotlivcom so zdravotným postihnutím.

 

Čl. 4

Členstvo v združení

1.      Riadnymi členmi združenia sa môžu stať študenti špeciálnej pedagogiky na UK v Bratislave, alebo na ktorejkoľvek inej vysokej škole v Slovenskej republike.

2.      Čestnými členmi sa môžu stať aj osoby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa bodu 1. O prijatí čestného člena rozhoduje výbor združenia. Členstvo je schvaľované doživotne.

3.      Členmi AŠŠP o. z. sa nemôžu stať ľudia súhlasiaci s akúkoľvek rasovou, etnickou, náboženskou, gender, či inou formou diskriminácie alebo propagujúci xenofóbne myšlienky či organizácie.

4.      Členstvo vzniká dňom prijatia člena výborom združenia. Dokladom o členstve je potvrdenie vydané výborom združenia.

5.      Členstvo zaniká:

a)      vystúpením člena na základe jeho rozhodnutia,

b)      zrušením členstva na základe rozhodnutia členského zhromaždenia,

c)      tým, že člen skončí vysokoškolské štúdium a zároveň nie je aktívnym členom združenia (neplatí pre čestných členov),

d)     zánikom združenia.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členov

1. Členovia AŠŠP o. z., majú tieto práva:

a)       zúčastňovať sa prednostne na všetkých aktivitách AŠŠP o. z.(spomenutých v čl. 2),

b)       zúčastňovať sa na členských zhromaždeniach združenia,

c)       voliť a byť volení do orgánov združenia,

d)       podávať návrhy a pripomienky k fungovaniu AŠŠP o. z. a žiadať o ich vybavenie.

2. Členovia majú tieto povinnosti:

a)       poznať a rešpektovať stanovy AŠŠP o. z.,

b)       obhajovať záujmy AŠŠP o. z.,

c)       platiť členské príspevky,

d)       chrániť dobré meno AŠŠP o. z..

 

Čl. 6

Orgány združenia

1.      Orgánmi združenia sú:

a)      valné zhromaždenie,

b)      predstavenstvo,

c)      kontrolná komisia.

Menom združenia je oprávnený konať predseda združenia, príp. môže byť zastúpený určeným zástupcom.

           

Čl. 7

Valné zhromaždenie a jeho úlohy

 

1.      Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie združenia, ktoré tvoria všetci členovia združenia.

2.      Valné zhromaždenie je zvolávané predstavenstvom združenia v pravidelných termínoch, alebo kedykoľvek na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov.

3.      Medzi úlohy valného zhromaždenia patrí najmä:

a)      rozhodovanie o zmenách stanov,

b)      schvaľovanie plánov, rozpočtu, výročnej a revíznej správy, správy o činnosti a ďalších dôležitých dokumentov,

c)      voľba členov predstavenstva združenia a kontrolnej komisie,

d)     schvaľovanie voľby predsedu združenia,

e)      rozhodovanie o zrušení členstva v združení,

f)       rozhodovanie o zrušení združenia.

4.      Valné zhromaždenie volí nadpolovičnou väčšinou všetkých členov zhromaždenia. K zmene stanov a zrušeniu združenia je potrebných 2/3 všetkých členov združenia.

 

Čl. 8

Predstavenstvo združenia a jeho úlohy

 

1.      Predstavenstvo je druhým najvyšším orgánom združenia a riadi jej činnosť v období medzi jednaniami členského zhromaždenia.

2.      Členovia predstavenstva sú volení na obdobie 6 mesiacov. Predstavenstvo má najmenej troch a najviac piatich členov.

3.      Predstavenstvo po svojom ustanovení volí zo svojho stredu predsedu združenia, ktorý:

a)      zvoláva a riadi zasadanie predstavenstva,

b)      je štatutárnym zástupcom združenia,

c)      precertifikuje zástupcu pre výkon štatutárnej funkcie.

4.      Zasadnutie predstavenstva sa koná najmenej štyrikrát ročne, alebo kedykoľvek na žiadosť aspoň dvoch jeho členov.

5.      K úlohám predstavenstva patrí:

a)      zvolávať zasadanie valného zhromaždenia,

b)      prejednávať a schvaľovať koncepcie a plány predkladané členmi predstavenstva,

c)      zaoberať sa pripomienkami a sťažnosťami členov,

d)     schvaľovať prijatie nových členov,

e)      menovanie čestných členov združenia.

 

Čl. 9

Kontrolná komisia

 

1.      Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.      Členovia kontrolnej komisie sú volení valným zhromaždením na dobu jedného roka. Kontrolná komisia má najmenej dvoch najviac troch členov. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť zároveň členmi predstavenstva.

3.      Kontrolná komisia vykonáva dohľad nad hospodárením združenia, upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Kontrolu robí najmenej raz ročne.

 

Čl. 10

Zásady hospodárenia

 

1.      Náklady združenia sú hradené z príjmov združenia.

2.      Príjmy združenia sú tvorené najmä týmito zdrojmi:

a)      členskými príspevkami, ktorých výšku určuje členské zhromaždenie,

b)      dotáciami, darmi a príspevkami právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech združenia,

c)      získané z vlastnej činnosti.

3.      Výdavky združenia sú čerpané na základe rozpočtu schváleného valným zhromaždením.

4.      Mimoriadne výdavky združenia schvaľuje predstavenstvo a zdôvodňuje ich valnému zhromaždeniu.

5.      Za hospodárenie združenia zodpovedá predstavenstvo. Plán hospodárenia na ďalšie obdobie a správu o hospodárení za uplynulé obdobie predkladá predstavenstvo a schvaľuje valné zhromaždenie.

 

Čl. 11

Zánik združenia

 

Združenie môže zaniknúť buď dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením z rozhodnutia valného zhromaždenia.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, dňa ...............................