Vnútorný predpis - etický kódex


Etický kódex

Asociácia študentov špeciálnej pedagogiky, o. z. (AŠŠP)

 

Člen AŠŠP (ďalej len študent) zachováva vo všetkých aspektoch svojho jednania morálne princípy a kategorické imperatívy etiky demokratickej spoločnosti a plne rešpektuje zásady tohto kódexu.

 

I.                   Najvyššími hodnotami študenta sú úcta k človeku, jeho dôstojnosti, jedinečnosti a neopakovateľnosti, k čomu dochádza cez vzdelanie, a to nielen v obore špeciálnej pedagogiky.

1.      Študent rozširuje a prehlbuje svoje znalosti, vzdeláva sa a rozvíja svoje schopnosti, aby bol plne spôsobilý poskytovať špeciálnopedagogickú starostlivosť kvalifikovane a bol plne kompetentný k neskoršiemu výkonu svojej profesie v tomto obore.

2.      Študent prechováva úctu k svojim vyučujúcim.

3.      K spolužiakom vždy pristupuje otvoreným a korektným spôsobom. Nepodceňuje ich, neponižuje, ani ich nijako neznevažuje, snaží sa o rovnocennú komunikáciu a spoluprácu. Vždy im ide osobne príkladom.

4.      Pri písaní odborných prác študent dodržiava etické štandardy ich tvorby.

a)      Študent sa neuchyľuje k žiadnemu typu podvodu, či plagiátorstva.

b)      Pri práci s citlivými údajmi si študent vyžiada informovaný súhlas danej osoby, prípadne jej zákonného zástupcu. Ak použije získané informácie k študijným alebo iným účelom, garantuje anonymitu osobných údajov a etické zaobchádzanie s nimi.

c)      Vo svojej odbornej a výskumnej činnosti dbá študent na úplnosť, overiteľnosť a objektívnu interpretáciu poznatkov a výsledkov.

5.   Študent nepodlieha predsudkom, ideológii a vyhýba sa diskriminácii.

 

II.                Na stáži či praxi je študent viazaný zásadami etiky. Vždy zachováva svoju profesijnú nezávislosť a objektivitu. Za každých okolností má na zreteli prospech klienta. Špeciálnopedagogické služby poskytuje študent len do úrovne svojich kompetencií a kvalifikácie. V prípade nespôsobilosti k danej činnosti odkáže na služby iného kvalifikovaného odborníka, prípadne pracuje pod jeho supervíziou.

1.      Študent dodržiava všeobecne mravné aj zákonom dané zásady práce s klientom a vždy si vyžiada jeho informovaný súhlas.

2.      Študent zachováva povinnú mlčanlivosť, chráni anonymitu dát a všetkých informácií, ktoré získal na stáži či praxi

3.      Študent nezneužije vo vzťahu ku klientovi jeho dôveru alebo závislosť, ku ktorej môže dôjsť pri výkone praxe alebo stáže.

4.      Študent zaistí záznamy klienta tak, aby nedošlo k ich zneužitiu neoprávnenou osobou, či osobou bez príslušného vzdelania a kvalifikácie.

5.      Ak fyzický alebo psychický stav študenta nedovoľuje profesionálny vzťah ku klientovi, prípadne by ho mohol negatívne ovplyvniť, je študent povinný túto odbornú činnosť nevykonávať, pokým tieto okolnosti nepominú.

 

III.             Študent jedná a vystupuje takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmu klienta a zároveň nedochádzalo k narušeniu dôvery verejnosti k Asociácii študentov špeciálnej pedagogiky o. z. (AŠŠP) a profesii špeciálneho pedagóga.

1.      Študent vždy dbá o zachovanie dobrého mena svojej osoby aj AŠŠP.

2.      Člen AŠŠP, ktorý chce vykonávať určitú činnosť pod jej hlavičkou je povinný mať túto činnosť schválenú vedením, a vždy svojím jednaním sledovať jej záujmy a ciele.

3.      Ak člen príde pri práci na projektoch AŠŠP do styku s citlivými údajmi, je povinný zachovať mlčanlivosť.

4.      Člen zabezpečuje, aby všetci pod jeho vedením dodržiavali rovnaké etické zásady  ako on a predovšetkým dbali na kritické rozpoznávanie svojich kompetencií.

5.      Vedúci tímov, projektov, ... dbá na korektnosť a otvorenosť vzájomnej komunikácie a vyvaruje sa neodôvodneným autokratickým metódam riadenia.

6.      Akékoľvek porušenie tohto kódexu rieši AŠŠP podľa platných stanov.

 

 

- tento etický kódex bol vypracovaný podľa Etického kódexu ČASP, o. s.